Siara

64 teksty – auto­rem jest Siara.

Lub to, co robisz;
Kochaj to, co pieprzysz;
Uwiel­biaj to, w co wierzysz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2015, 00:34

Nie kocham Cię.
Nie, kocham Cię.
Prze­cinek, naj­częściej po­mija­ny znak in­terpun­kcyj­ny, tak mały, a tak wiele zmienia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 sierpnia 2014, 22:05

Ciężko jest, gdy człowiek kocha i za­leży mu. Jed­nocześnie. Na dwóch oso­bach. Jedną kocha, na dru­giej mu zależy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 kwietnia 2014, 21:37

To już tak nie bo­li... Czas leczy ra­ny, za­ciera wspom­nienia, a na­wet zmy­wa wstyd. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2014, 22:25

Niewiele się zmieniło, odkąd od­szedłeś. Wciąż słucham tej sa­mej mu­zyki, wciąż oglądam te sa­me fil­my, te­raz po pros­tu ro­bię to samotnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 grudnia 2013, 20:44

Różnicą, między miłością do ko­goś, a miłością do sa­mego siebie jest to, że kochając ko­goś, pot­rze­buje­my mieć przy so­bie drugą osobę. Kochając sa­mego siebie nie pot­rze­buje­my nikogo. 

myśl • 21 grudnia 2013, 15:25

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy dru­ga oso­ba wie o nas rzeczy, których wstydzi­libyśmy się po­wie­dzieć innym. 

myśl • 18 grudnia 2013, 23:11

Żeby coś zo­baczyć cza­sami trze­ba zam­knąć oczy i ot­worzyć serce. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 grudnia 2013, 21:44

I choć ser­ce pęka z bólu, roz­sta­nie z Tobą, to naj­lep­sze, co mi się przytrafiło. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 grudnia 2013, 20:47

Bar­dziej od roz­sta­nia bo­li to, że oso­ba, z którą wiąza­liśmy ty­le planów, ty­le wspom­nień i ty­le pięknych słów o wza­jem­nej miłości te­raz nie mówi nam na­wet "cześć". 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 grudnia 2013, 19:03
Siara

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lipca 2015, 04:53meedea sko­men­to­wał tek­st Lub to, co ro­bisz; Kochaj [...]

13 lipca 2015, 00:34Siara do­dał no­wy tek­st Lub to, co ro­bisz; Kochaj [...]

12 sierpnia 2014, 22:05Siara do­dał no­wy tek­st Nie kocham Cię. Nie, kocham [...]